Įsivertinimas

Įsivertinimas

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS (2022)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus sudaryta darbo grupė 2022 m. vasario – birželio mėn. atliko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimas vykdytas vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros neformaliojo vaikų švietimo mokyklų įsivertinimo klausimynų taikymo rekomendacijomis ( 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-342). Vykdant įsivertinimą, buvo pasinaudota mokinių, tėvų ir mokytojų anketinės apklausos rezultatais. Veiklos kokybės įsivertinimo grupė pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos veiklos aspektus:

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1 rodiklis. Ugdymo (si) tikslai, pasiekimai ir vertinimas (sudaromos sąlygos ugdytinių saviraiškai, aukštesnių tikslų siekimui).  

 

3.1 rodiklis. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys (nepakankamai suteikiama galimybė mokiniams rodyti iniciatyvas planuojant, aptariant ugdymosi eigą, pasiekimus bei pažangą).

 

4 rodiklis.  Aukštas mokytojų meistriškumo lygis (tobulinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos).

 

 

5 rodiklis. Tėvu informavimas (tėvai pasigenda informacijos apie paslaugų pasirinkimo galimybes, naujoves, jų įtraukimo į vaikų ugdymosi veiklų planavimą).

 

12 rodiklis. Lyderystė ir vadyba (darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą).

 

 

10 rodiklis. Ugdymosi aplinkų kūrimas (pageidaujama aktyvesnio mokyklos bendruomenės įtraukimo kuriant saugias ir erdvias,  taip pat pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių erdves).