Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos duomenų apsaugos pareigūnę Ligitą Žiaugrienę (tel.: 8 686 53 763;  el. paštas lziaugriene@gmail.com)

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą ir  konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Žiūrėti

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas. Žiūrėti

SUTIKIMAS (dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo ugdymo paslaugų teikimo tikslais bei dėl atvaizdo rinkimo ir publikavimo) Žiūrėti